Polityka Prywatności Sklepu internetowego OnFleek.pl

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony www.onfleek.com.pl zwaną dalej Sklepem. Dokument służy zrozumieniu, celu i zakresu zbieranych danych oraz ustaleniu w jaki sposób i do czego Sklep je wykorzystuje. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z tym dokumentem.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających ze sklepu www.onfleek.com.pl, jest spółka działająca pod firmą OnFleek Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójecka 194/386, NIP: 7010621919, KRS 0000641499, REGON 365621423, zwaną dalej  Administratorem.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony Użytkowników fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Kontakt w sprawach dotyczących zarządzania danymi osobowymi:

  • kontakt pisemny: OnFleek Sp. z o.o, ul. Piaskowa 1 Sołtyków, 26-640 Skaryszew
  • kontakt e-mail: sklep@onfleek.com.pl

2. Cel i zakres przetwarzania Danych

Gromadzone dane osobowe obejmują: Imię, Nazwisko, Nazwa firmy (opcjonalne), Kraj, Nazwa ulicy, numer budynku / numer lokalu, Kod pocztowy, Miasto, Telefon, Adres email, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera, z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie.

Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, w trakcie komunikacji mailowej, bądź telefonicznej.

Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie zakupu może skutkować uniemożliwieniem złożenia i realizacji zamówienia Użytkownika.

Dane przetwarzane są w celu:

  • Prowadzenia Konta użytkownika – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu jego likwidacji przez lub na żądanie Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
  • Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego, lub innych przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
  • Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie strony mogą mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

Dodatkowo użytkownik może dobrowolnie podać swój adres e-mail i zapisać się do newslettera, tj. wysyłek wiadomości e-mail z treściami marketingowymi dotyczącymi oferowanych produktów oraz artykułów publikowanych w Sklepie przez Administratora – aż do cofnięcia zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;.

3. Prawo dostępu do danych i ich poprawiania

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Użytkownik posiada możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

4. Podmioty, które będą miały dostęp do danych Użytkowników

Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Sklepu, dostawcy usług logistycznych, podmioty, którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi Użytkownika, pracownicy i współpracownicy Administratora lub podmiotów w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie Użytkownicy zawarli z Administratorem. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

5. Zabezpieczenie Danych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony Użytkowników fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO. Do przetwarzania danych przez Administratora są dopuszczane są wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze możliwe środki ochrony technicznej, fizycznej oraz organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, ujawnieniem, zmianą, wykorzystaniem. Administrator przetwarza dane Użytkownika w sposób zgodny z zakresem zezwolenia przez Użytkownika oraz według wymogów prawa oraz ustawy RODO.

6. Profilowanie w Sklepie

Przepisy nakładają na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, RODO. Administrator korzysta lub może korzystać w Sklepie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego.

Efektem korzystania z profilowania w Sklepie może być np., przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom Użytkownika lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu umożliwia także przyznanie Użytkownikowi rabatu lub przesłanie kodu rabatowego.

Mimo profilowania, Użytkownik podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie.