Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego OnFleek.pl

1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy OnFleek dostępny pod adresem internetowym onfleek.com.pl, prowadzony jest przez OnFleek Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójecka 194/386, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, […] Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000641499,
  NIP: 7010621919, REGON: 365621423,
 2. Niniejszy Regulamin skierowany do Konsumentów, korzystających ze Sklepu internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu i zasady oraz tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

 1. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – OnFleek Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójecka 194/386, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, […] Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000641499, NIP: 7010621919, REGON: 365621423,
 3. Klient – Konsument dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.onfleek.com.pl
 5. Umowa – Umowa sprzedaży zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Wada fizyczna – niezgodność sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;
  • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 14. Wada prawna – przypadek, gdy Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres do korespondencji: OnFleek Sp. z o.o Piaskowa 1 Sołtyków, 26-640 Skaryszew
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@onfleek.compl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy:
  • +48 788 246 019
  • +48 663 091  154
  • +48 669 660 072
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy
  • Rachunek PLN: 81 9132 0001 0000 5331 2000 0030
  • Rachunek EUR: 26 9132 0001 0000 5331 2000 0050
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09:00-16:00

4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień Produktów, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Włączona obsługa plików cookies. Więcej na temat polityki plików cookies znajdziesz Polityce Plików Cookies

5. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Imię, Nazwisko, Kraj, Nazwa ulicy, numer budynku / numer lokalu, Kod pocztowy, Miasto, Telefon, Adres email, login i hasło Użytkownika.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma możliwość usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

6. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu.
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
  • kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
  • opłacić zamówienie w określonym terminie.

7. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  • Przesyłka kurierska,
  • Przesyłka kurierska pobraniowa,
 2. Przesyłka realizowana jest przez operatora logistycznego DPD oraz UPS w określonych strefach z uwzględnieniem cen, w terminach:
  • Polska – cena 15 PLN – czas realizacji zamówienia do 7 dni roboczych,
  • Kraje UE (z wyłączeniem Polski) – cena 50 PLN – czas realizacji zamówienia do 14 dni roboczych,
  • USA – cena 80 PLN – czas realizacji zamówienia do 21 dni roboczych.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność za pobraniem dostępna tylko w przypadku wysyłki na terenie Polski
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  • Płatności elektroniczne
  • Płatność kartą płatniczą
  • Płatność raty 0% PayU
 4. Płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą są realizowane przez system płatności PayPal, oraz Przelewy24

8. Realizacja umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, przesyłając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zgodnie ze wzorem Odstąpienia od Umowy opublikowanym w Sklepie oraz zwracając zakupiony Produkt na adres sprzedawcy podany w § 3 Regulaminu pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.
 4. Produkt powinien być zwrócony w stanie kompletnym i nienaruszonym. Powinien zawierać wszystkie elementy w tym: metki oraz plomby i etykiety, a także potwierdzenie zakupu – paragon / faktura, na podstawie których będzie możliwy zwrot zakupionych towarów.
 5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, płatność za produkt, pomniejszony o koszt zrealizowanej wysyłki,
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

10. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia Wady fizycznej zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Konsument może zgłosić reklamację, przesyłając Sprzedawcy formularz reklamacyjny zgodny ze wzorem reklamacji oraz zwracając zakupiony Produkt na adres sprzedawcy podany w § 3 Regulaminu pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

12. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu

13. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Sprzedawca każdorazowo opublikuje treść nowego Regulaminu w Sklepie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.